Polecane e-booki:

Polecane książki (Kliknij w okładkę, aby przeczytać opis):
       

czwartek, 29 września 2016

Modlitwy księżniczki Jadwigi cz 3

<<-- Zacznij artykuł od początku


Litania do Jezusa Chrystusa


Eja Gospodnie Jesu Chryste,
ty wyszy kapłanie i pirwy biskupie,
jenżeś sam siebie ofiarował
twemu ojcu niebieskiemu
jednę wierną i prawą ofiarę
na ołtarzu świętego krzyża,
przyjmi ubogą grzesznicę
i barzo ubogiego człowieka
wszej cnoty i miłości,
jiż to sie stała człowiekowi od twej
głębokiej i przezdennej dobroty i twego miłosierdzia.

Twe święte ciało jednej karmiej
i twą drogą krew ku napiciu dał jeś
i przykazał jeś tako ciężko,
jako my twe święte ciało przymiem,
abychom na twą świętą mękę wspominali
i na twą gorzką śmierć.

Już proszę ciebie, przemilszy Jesu Kryste,
przez twą drogą krew,
ktoraż z twego serca świętego ciekła,
aby, miły Jesu Kryste, serce moje
poruszył w prawym skruszeniu i moję duszę
ucieszył wnętrznym weselim przeciwko
twemu bożemu daru.

Namilszy Jesu Kryste, ja grzeszna
proszę ciebie przez twe miłosierdzie,
ktorymżeś ty nas umiłował,
gdyś nas omył od naszych grzechow
w twej drogiej krwi, nauczy mie,
nieużytecznego człowieka,
nie prze moje dostojeństwo,
ale prze twe wielikie miłosierdzie
a twojim Świętym Duchem,
ktora cie ktorym strachem,
ktorym nabożeństwem,
ktorą miłością, iżbych mogła przyjąć,
twe święte ciało i twą drogą krew.

Wszechmogący Gospodnie i Zbawicielu,
daj mi twą miłość, tako aby moja dusza mogła myślić,
rozumieć i pomyślić o tej wielebnej świątości,
aby sie tobie lubiło.

wtorek, 27 września 2016

Modlitwy księżniczki Jadwigi cz 2

<<-- Zacznij artykuł od początku


Litania do Maryi Dziewicy
Święta Maryja,

boża porodzicielko,

naczysczsza dziewko!Przez miłość syna twego,

jednaczka Boga naszego, Jesu Krysta,

ze wszemi świętymi i wybranymi bożymi

przydzi na pomoc mnie

a racz prosić za mną, grzesznicą,

bo moja dusza w udręczeniu położona jest

i ty moj duch, miłościwa,

obeźrzysz wołający k tobie.Wysłuchaj mie, namiłościwsza!

Ciebie bogosławią wszytki rodowie,

bo tobie uczynił wielkość,

jenże mocen jest

i święte jimię jego.Ty, chwalebna krolewno niebieska,

ciebie proszę, bogosławiona dziewko, święta Maryja,

przez święte twe narodzenie wiem,

że stworzyciela wszego luda porodziła jeś,

iżby była mnie, nędznicy,

na pomoc w dzień skonania mego,

ze wszemi świętymi, przez święty krzyż,

na nimże syn twoj przybit był,

ciebie uczniowi swemu, Janowi,

polecił rzekąc: Owo mać twoja.Przez jego jimię, miłości<wa>,

pomoży mnie, nędznicy,

we wszech rzeczach,

w jichże mnie udręczoną poznałaś.Zdrowa bądź, Maryja, miłości pełna,

boża porodzicielko,

jażeś nad słońce i nad miesiąc cudniejsza.Zdrowa bądź, Gospodze,

chwalebna i bar[d]zo wyśmienita jeś,

znamienita, jeż oblicza krol nieba

i ziemie pożądał jest.Zdrowa bądź, Gospodze,

anjołem zawitana!

Zdrowa bądź, Gospodze,

ogarniona Duchem Świętym!

Zdrowa bądź, pani nosząca Boga!Zdrowa bądź, pani,

iżeś z twego świętego żywota

zasłużyła jeś Syna Bożego porodzić.

Zdrowa bądź, Gospodze,

iżeś Syna Bożego dojiła i jegożeś kębłała.Zdrowa bądź, krolewno,

ty Syna Bożego pieluchami powijała,

tyś ji w jasłkach pokładała.Zdrowa bądź, krolewno,

tyś Syna Bożego w kościele ofierowała,

ktoregoś w ciele oglądała i obeźrzała,

i słyszałaś przepowiedając zbawienie nasze.Zdrowa bądź, dziewko chwalebna,

ktorażeś Syna Bożego widziała

na krzyżu rozbitego za nasze odkupienie.Zdrowa bądź, ktoraś Syna Bożego widziała

umarłego i za nas pogrzebionego.

Zdrowa bądź, pani, ktoregoż żeś

widziała wstając z martwych.Zdrowa bądź,

jaż jeś widziała Syna Bożego

wstępując na niebiosa do Boga Ojca

z ciałem onym,

jeż z niepokalonej dziewice przyjąć raczył.Zdrowa bądź, krolewno niebieska, anjelska,

archanjelska i wszech niebios!

Zdrowa bądź, uweselenie wszech świętych!

Zdrowa bądź, chwało ludzka!

Zdrowa bądź, oprawienie zgubionych!

Zdrowa bądź, nadziejo nasza i zbawienie nasze!

Zdrowa bądź, naświętsza nade wszemi niewiastami!

Zdrowa bądź, dziewice chwalebna

i wszej chwały dostojna,

mimo wszytki cześniejsza Gospodze!Wysłuchaj nas, Zbawicielu świata!

Pomoży nam, święta boża porodzicielko!

Prosi za mną, święta Maryja,

namiłościwsza pani!Oręduj za mną, święta Maryja,

nałagodniejsza uciecho,

k tobie uciekającą!Proś za mną, święta Maryja,

pełna miłości i wszej słodkości!

Proś za mną, grzesznicą,

święta Maryja, anjelska cudności!

Oręduj za mną, święta Maryja

patryjarchow i żądza prorocka!

Proś za mną, święta Maryja,

skarbie apostolski!Oręduj za mną, święta Maryja,

porodzicielko Jesu Krystowa!

Proś za mną, święta Maryja niepokalona!

Oręduj za mną, święta Maryja,

błogosławiona nad wszemi niewiastami!

Oręduj za mną, święta Maryja,

wścięgni miłosierdzie i dotkni serca mego,

i bądź wola twa, iżby oświeciła

i zbawiła mnie, grzesznicę, od wszego złego!Święta boża porodzicielko Maryja,

przez syna twego miłosierdzie,

zbawiciela mego,

jenże z żywota twego narodzić sie chciał.Slutuj sie nade mną i proś za me grzechy,

święta Maryja, dziewice wiekuista,

przez zmiłowanie syna twego,

jenże ciebie tako wiele miłuje

i powyszył nad kory anjelskie.

czwartek, 22 września 2016

Modlitwy księżniczki Jadwigi cz 1

<<-- Zacznij artykuł od początku


modlitwy


Modlitwa przy podnoszeniu eucharystii
Pochwalono bądź Jesukrystowo wierne ciało,

coż je od Maryjej, czystej dziewice, narodzono,

gdy twe człowieczeństwo prze nas grzeszne,

na krzyż dano i w mękach ciężkich zawieszono,

zaszczyci nas od cirpienia,

gdy twoj święty bok był przekłot,

tedy strumień krwawy pociekł

i omył we krwi za nasz smutek,

ktory nas ku piekłu przyprawił

ucieszy przy mem skonaniu pośledniem.O lutościwy, o dobrotliwy,

o szczodry Jesu Kryste miły,

ty weźrzy na obrażenie grzechow naszych

miłosierdzim twym.Boży jedynaczku, już prosimy wszytcy,

aby nam odpuścił nasze winy

a nas dowiodł do wiecznej swej miłości.Amen.


Modlitwa o pomoc i wsparcie duchowe
Pozdrowiona bądź Maryja,

ktoraż jeś nadzieja tego świata!Pozdrowiona bądź Maryja miłościwa,

matko naszego Pana Jesu Krysta, ty, ktoraś

zasłużyła być matką, przez męża bywszy!Anjelska cesarkini, grzesznych pocieszycielko!

Pocieszy mie, mnie płaczącą,

w grzechach już śmierdzącą!

poniedziałek, 19 września 2016

Modlitewnik księżniczki Jadwigi

W niniejszym artykule cofniemy się w czasie o 500 lat, aby zza zasłony czasu podejrzeć modlącą się księżniczkę Jadwigę, córkę króla Zygmunta I Starego i jego pierwszej żony, Barbary Zapolyi. Szczęśliwie dla nas zachował się jej modlitewnik, który otrzymała od swego kapelana z okazji przygotowywania się do pierwszej komunii świętej. W modlitewniku tym kapelan przygotował zbiór modlitw napisanych specjalnie dla Jadwigi. Mamy więc okazję zapoznać się nie tylko z szesnastowiecznym słownictwem i stylem wypowiedzi, ale także z ówczesną mentalnością królewskiego rodu.
Zanim przystąpimy do prezentacji wybranych modlitw, scharakteryzujemy pokrótce żywot naszej bohaterki, której los był daleki od królewskiej szczęśliwości.
Jadwiga Jagiellonka, jak ją historia nazywa, urodziła się w Poznaniu dnia 15 marca 1513 roku. Z jej osobą wiązały się liczne plany matrymonialne dworów królewskich, co też było w tym czasie zwykłą praktyką polityczną. Z miłości w kręgach monarszych rzadko kto się żenił. Aż dziw bierze, że plany te zaczęły krystalizować się, dopiero gdy miała 21 lat, bo często bywało tak, że do ślubu szły księżniczki kilkunastoletnie – żeby tylko przypomnieć przypadek księżniczki – nomen omen – Jadwigi, córki Ludwika Węgierskiego, która mając 14 lat, musiała poślubić 35-letniego Władysława Jagiełłę. Było to zresztą jej drugie małżeństwo (!), gdyż pierwszym razem była poślubiona księciu Wilhelmowi, gdy miała 4 lata, a ten 8. Polityka panów małopolskich jednak sprawiła, że siłą unieważniono ten ślub i wbrew woli Jadwigi, wydano ją za „grubianina i w pogaństwie wychowanym” Jagiełłę, jak pisze Długosz, bo akurat taki był interes polityczny...

jadwiga
Jadwiga, żona Władysława Jagiełły
 
     W roku 1534 starania o rękę Jadwigi podjął Joachim II Hektor, syn elektora brandenburskiego Joachima I, zresztą potajemne – macocha Jadwigi, królowa Bona była bowiem nieprzychylna Hohenzollernom. Jego kandydaturę poparł Albrecht Hohenzollern, książę pruski, który wiązał z tym małżeństwem spore nadzieje, bo w tym czasie Jadwiga była jedyną krewną (po matce) i dziedziczką swojego wuja Jana Zapolyi, króla Węgier (a więc znowu polityka...)
     Od początku małżeństwa między Jadwigą a Joachimem panował pewien chłód i niezrozumienie. Rok po ślubie Zygmunt Stary musiał nawet interweniować u swego zięcia, aby ten pozwolił Jadwidze trzymać na dworze Polaków, dopóki nie nauczy się języka niemieckiego, a trzy lata później, gdy ten wprowadził do Brandenburgii luteranizm, aby uszanował wolność wyznania małżonki, która chciała pozostać przy katolicyzmie.

Jadwiga Jagiellonka i Joachim II Hektor

    W roku 1551 w zameczku Grimnitz Jadwiga doznała ciężkiego wypadku, gdy nagle pod nią i jej mężem zawaliła się podłoga komnaty. Joachim w ostatniej chwili zdążył się chwycić wystającej belki. Do końca swoich dni, a więc przez 22 lata, musiała już chodzić o kulach. Od czasu tego wypadku datuje się też ostateczny rozpad małżeństwa naszej bohaterki. Mąż odsunął się od niej, zadowalając się metresami. Jadwiga zmarła 7 lutego 1573 w Alt Ruppin i została pochowana w Cöiin.

     Poniżej prezentujemy kilka modlitw zawartych w modlitewniku księżniczki Jadwigi, jakie ta przez całe swoje życie odmawiała...


Modlitwy księżniczki Jadwigi


czwartek, 8 września 2016

O tym, jak licznik licznikowi nie równy

Prowadząc własną stronę internetową lub bloga chcielibyśmy, aby były one znane i często odwiedzane przez internautów. Zaczynamy interesować się tym, ilu mamy czytelników, ile w skali miesiąca naszego bloga odwiedza osób. Pośrednią wiedzę na ten temat uzyskujemy z naszego serwisu, który podaje taką informację, choć często podaje tylko ilość wyświetleń, co nie do końca nas satysfakcjonuje, ponieważ użytkownik może wyświetlić przy jednym wejściu wiele naszych stron (artykułów). To także ważna informacja, ale bardziej interesuje nas, ile osób odwiedziło naszego bloga.

liczniki

    Jeśli serwis, z którego korzystamy, nie oferuje odpowiednich statystyk, musimy skorzystać z odpowiednich zewnętrznych serwisów zliczających. Większość z nich, jeżeli nie wszystkie, działają na podobnej zasadzie. Na naszej stronie umieszczamy skrypt, który działa przy każdym wyświetleniu strony. Nawiązuje on na chwilę łączność ze swoim serwisem macierzystym, który odnotowuje połączenie, zwiększając tym samym licznik przypisany do naszej strony o jeden.

     W zamyśle idea działania serwisów zliczających jest prosta i skuteczna, jednak moje (jak i innych użytkowników) doświadczenia wyraźnie pokazują, że licznik licznikowi nierówny. Chyba największym problemem takich serwisów są problemy z działaniem sprzętu oraz natłok informacji jaki płynie z kontrolowanych przez siebie stron. Czasami ilość odwiedzin jest tak duża, że serwery serwisu zatykają się, przez co kolejne wejścia nie są już w tym czasie odnotowane.

     Za studium przypadku posłuży nam darmowy serwis liczniki.org, z którego przez dłuższy czas korzystałem. Serwis na swojej stronie głównej sam przyznaje, że musiał część liczników wyłączyć, ponieważ duży ruch płynący z ich strony zbyt mocno obciążał serwery. Teraz, po przesiadce na nowe serwery uruchomili zatrzymane liczniki na powrót.

     Moje podejrzenia co do właściwego zliczania osób odwiedzających moje blogi zaczęły się od zwrócenia uwagi na znaczny, bo aż o 40% spadek ilości wejść jednego z moich blogów w stosunku do miesiąca poprzedniego. W kolejnym miesiącu zwróciłem ponadto uwagę na fakt, iż pomimo promocji artykułów na Facebooku i odnotowaniu przez serwis blogowy wejść z Facebooka, mój licznik odwiedzin w tym czasie albo w ogóle się nie powiększał, albo rejestrował tylko jedno wejście. Postanowiłem więc zbadać głębiej ten problem, uruchamiając na blogu drugi (taki sam) licznik z tego samego serwisu. Do potwierdzenia swojej tezy o zawodnej pracy właściwego licznika wystarczył tydzień, bo już wtedy widać było różnicę we wskazaniach obu liczników, jednak badanie rozszerzyłem na cały miesiąc, aby uzyskać wiedzę o różnicy w skali miesiąca. Poniższa fotografia przedstawia zrzut ekranu przedstawiający fragment mojego bloga „Wiara jest super” z widocznymi licznikami. Nie trudno odgadnąć, iż licznik opisany jako „Licznik 2” jest tym drugim licznikiem, którego użyłem do kontroli pierwszego.

Tanie książki:

Polecane książki (Kliknij w okładkę, aby przeczytać opis):

e-booki   e-booki   e-booki   e-booki

Moje e-booki

Kliknij w okładkę, aby przejść do strony książki

Przejdź do strony książki Przejdź do strony książki