wtorek, 19 czerwca 2018

Kindlegen w wersji graficznej

Ostatni artykuł poświęcony nakładkom graficznym na aplikacje konsolowe poświęcamy narzędziu firmy Amazon o nazwie Kindlegen. Został on przygotowany jako konwerter plików ePub do formatu obsługiwanego przez czytniki Kindle, czyli formatu mobi.

nakładka graficzna na aplikacje konsolowe kindlegen
Generator Kindlegen został przygotowany w wersji konsolowej (czyli używa trybu tekstowego), a jego obsługa jest trochę trudniejsza od obsługi narzędzia ePubCheck, które opisywaliśmy ostatnio. W tym narzędziu możemy wybrać sobie różne opcje konwersji, mianowicie opcję bez kompresji („No compresion”), „Standard DOC” oraz format „Kindle”.


Nakładka graficzna na Kindlegen


Nakładkę graficzną na program Kindlegen zaprojektujemy w najprostszy możliwy sposób bez zbędnego rozbudowywania. Oprócz przycisku uruchamiającego konwersję wstawimy pola wyboru typu RadioButton, które umożliwiają wybranie jednej z kilku możliwych opcji. Posłużą nam one do wskazania rodzaju konwersji. Przykładowy interfejs prezentujemy poniżej:


kindlegen w wersji graficznej
Przykładowy interfejs nakładki graficznej dla narzędzia Kindlegen
 

Kod źródłowy nakładki graficznej do kidlegen


Oto pełny kod przygotowanej przez nas nakładki graficznej dla narzędzia Kindlegen. W naszym projekcie skorzystaliśmy z języka programowania Delphi firmy Borland, ale procedura jest na tyle prosta, że bez problemu możemy ją przerobić na inny język programowania.

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ShellApi, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
OpenDialog1: TOpenDialog;
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
RadioGroup1: TRadioGroup;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
RadioButton3: TRadioButton;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}


//wartości początkowe przy starcie programu

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
RadioButton1.checked:=true; //domyślna wartość kompresji
end;//uruchom konwersję epub-> mobi za pomocą Kindlegen

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Plik: string; //zmienna dla ścieżki dostępu pliku do konwersji
Polecenie: string; //zmienna dla pełnego polecenia dla wiersza poleceń
Konwersja: String; //zmienna przechowująca typ konwersji

begin
if OpenDialog1.Execute then //jeżeli opendialog się wyświetlił, to...
begin
//sprawdź jaką wybraną konwersję
if RadioButton1.checked=true then //gdy wybrano 'No compresion'
Konwersja:=' -c0';
if RadioButton2.checked=true then //gdy wybrano 'Standard DOC'
Konwersja:=' -c1';
if RadioButton3.checked=true then //gdy wybrano 'Kindle'
Konwersja:=' -c2';

Plik:= ExtractFileName(OpenDialog1.FileName); //ścieżka dostępu do pliku ePub
Polecenie:= ' /K C:\PROGRA~1\Ebooker\kindlegen '+Plik+Konwersja;

ShellExecute(Application.Handle, nil,'cmd',PChar(Polecenie), nil,SW_SHOW);
end;
end;
end.

Jak widzimy, do odnajdywania pliku do konwersji wykorzystaliśmy okno dialogowe OpenDialog doskonale znane z systemu Windows. Przy pomocy trzech okienek typu RadioButton wybieramy typ konwersji, czyli „Bez kompresji”, „Standard DOC” lub „Kindle”. W zmiennej „Polecenie” mamy zawartą ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego narzędzia Kindlegen, które w naszym testowym komputerze znajduje się na partycji C, w katalogu „Program files” (reprezentowanym tu przez jego nazwę skrótową PROGRA~1), w podkatalogu „Ebooker” (nazwa naszego testowego programu), w katalogu źródłowym „Kindlegen”, w którym znajdują się pliki programu konsolowego Kondlegen.

Kolejna linijka kodu, czyli procedura ShellExecute nakazuje uruchomienie wiersza poleceń (cmd) i wykonanie polecenia zapisanego w zmiennej „Polecenie”.

Jak widzimy, kod nakładki nie jest skomplikowany, każdy powinien sobie z nim poradzić. Na koniec wskażemy jeszcze ważną kwestię, mianowicie, zwracamy uwagę, iż licencja narzędzia Kindlegen pozwala na jego darmowe wykorzystanie jedynie do celów osobistych (prywatnych). Jeśli chcielibyśmy wykorzystywać to narzędzie w celach komercyjnych, np. sprzedawać swoje e-booki w skonwertowanym tym narzędziem formacie mobi, wtedy trzeba za taką możliwość zapłacić, kontaktując się z firmą Amazon.


Ciekawe artykuły:

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tanie książki:

Polecane książki (Kliknij w okładkę, aby przeczytać opis):

e-booki   e-booki   e-booki   e-booki

Moje e-booki

Kliknij w okładkę, aby przejść do strony książki

Przejdź do strony książki Przejdź do strony książki