piątek, 3 października 2014

Zabawy matematyczne w Delphi cz 1

Policz, ile to jest - wersja prosta


     Rozdział poświęcony grom i zabawom wykonanych w środowisku Delphi otwieramy, chyba najprostszym przykładem z możliwych (z punktu widzenia programistycznego), zabawą matematyczną polegającą na odgadnięciu poprawnego wyniku działania na dwóch liczbach.


Założenia i opis zabawy:

     Po naciśnięciu przycisku START program wybierze dla nas jakieś działanie matematyczne z użyciem dwóch liczb, wyświetli je i poprosi o podanie właściwego wyniku. Ponieważ zależy nam na rozwijaniu swego umysłu, wszystkie obliczenia wykonujemy w pamięci. Z uwagi na ten wymóg ograniczymy zakres używanych liczb do dwudziestu: program będzie wybierał liczby tylko z zakresu od 0 do 20. Oczywiście, programista może sobie ustalić ten zakres w sposób zupełnie indywidualny.

     Kolejnym ograniczeniem jakiego dokonamy, będzie wyeliminowanie z używanych działań, dzielenia. W ten sposób nie będziemy musieli obliczać w pamięci liczb ułamkowych. Trudno przecież w pamięci policzyć, ile to jest 19 podzielić przez 7. Nasz program będzie obsługiwał tylko dodawanie, odejmowanie i mnożenie.

     Po obliczeniu w pamięci wyniku, wpisujemy go w pole edycyjne programu i naciskamy przycisk Sprawdź. Program sprawdza poprawność wyniku i wyświetla odpowiedni komunikat informacyjny, czy dobrze, czy źle. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, działanie jest usuwane z panelu programu. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi. Działanie do policzenia nie znika, usuwany jest tylko podany przez nas wynik. W ten sposób możemy spróbować swoich sił jeszcze raz, a gdy się znowu nie uda, jeszcze raz i jeszcze raz. Decyzja będzie zależała od nas. Jeżeli będziemy chcieli zrezygnować z tego działania, wystarczy że naciśniemy przycisk START, a wymieni nam działanie na inne.

     Wprowadzamy do programu także tabelę wyników, która będzie pokazywała, ile do tej pory udzieliliśmy odpowiedzi poprawnych, a ile niepoprawnych. Przy zamykaniu programu, pojawi się także komunikat, w którym w zależności od uzyskanych wyników, program nam pogratuluje lub zachęci do większego zaangażowania.

     Jako rozszerzenie możliwości programu zadbamy o to, aby program informował nas, gdy nieopacznie naciśniemy przycisk Sprawdź bez wpisania wyniku w polu edycyjnym, oraz aby umożliwiał wpisywanie w tym polu tylko liczb, minusa (bo wyniki będą czasami liczbami ujemnymi), oraz pozwalał na używanie klawisza Backpace do kasowania wprowadzanych znaków w przypadku pomyłki.


Użyte komponenty:


Edit1- pole edycyjne do wpisywania odpowiedzi,
Button1- przycisk START,
Button2- przycisk Sprawdź,
Label1- wyświetla napis „Wyniki”,
Label2- wyświetla napis „Poprawne:”,
Label3- wyświetla napis „Niepoprawne:”,
Label4- wyświetla ilość poprawnych odpowiedzi,
Label5- wyświetla ilość niepoprawnych odpowiedzi,
Label6- wyświetla działanie do policzenia.

     Powyższe komponenty wstawiamy na formę i układamy względem siebie tak, jak na rysunku poniżej:

Delphi
Interfejs programu

      Należy zwrócić uwagę, że numery komponentów lub formy głównej (TForm) mogą się w Waszych projektach różnić. Należy więc poszczególny kod przypisać do właściwych komponentów i nadać im właściwe nazwy. W naszym projekcie modyfikujemy nazwy poszczególnym komponentom w następujący sposób (właściwość Caption w Inspektorze Obiektów):

                                Komponent   nazwa

Edit1       (usuwamy nazwę)
Button1    START
Button2    Sprawdź
Label1     Wyniki
Label2     Poprawne:
Label3     Niepoprawne:
Label4     0 (zero)
Label5     0 (zero)
Label6     Ile to jest:

     W dalszej kolejności, także za pomocą Inspektora Obiektów zmieniamy inne właściwości tych komponentów, a więc: kolor, rozmiar, położenie itp.


Kod programu:


unit Unit1;interfaceuses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;type

TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TcloseAction);private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;var

   Form1: TForm1;

   WYNIK: Integer;          //zmienna przechowująca wynik działania

   Poprawne: Integer;      //zmienna przechowująca ilość poprawnych odpowiedzi

   Niepoprawne: Integer;  //zmienna przechowująca ilość niepoprawnych odpowiedziimplementation{$R *.dfm}


                  //przy uruchomieniu programu wyzeruj punktację
 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

   begin

     Poprawne:=0;             //wyzeruj ilość poprawnych odpowiedzi

     Niepoprawne:=0;         //wyzeruj ilość niepoprawnych odpowiedzi

     Label4.Caption:= '0';    //wyświetl '0' poprawnych odpowiedzi

     Label5.Caption:= '0';    //wyświetl '0' niepoprawnych odpowiedzi

   end;


                 //przy zamykaniu programu oceń uzyskane wyniki


procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

   begin

     if (Poprawne<Niepoprawne) or (Poprawne=Niepoprawne) then

       begin

          ShowMessage('Musisz jeszcze trochę potrenować');

       end

        else

           ShowMessage('Gratuluję! Uzyskałeś dobry wynik');

   end;            //pozwól na wpisywanie tylko liczb, minusa i Backpace w polu odpowiedzi


procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

   begin

     if not (Key in ['0'..'9',#45,#8]) then

       begin

         Key:=#0;

         ShowMessage('To nie jest liczba');       //wyświetl komunikat o błędzie

       end;

   end;


           //gdy naciśniesz przycisk START


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  var

    Liczba1: Integer;           //zmienna przechowująca pierwszą liczbę

    Liczba2: Integer;           //zmienna przechowująca drugą liczbę

    Dzialanie: Integer;         //zmienna pomocnicza do losowania znaku działania

    Znak: String;               //zmienna przechowująca znak działaniabegin

   Edit1.Clear;                         //wyczyść pole edycyjne (Do podawania Odpowiedzi)

   Randomize;                         //uruchom maszynę losującą

   Liczba1:=Random(21);          //losuj pierwszą liczbę

   Liczba2:=Random(21);          //losuj drugą liczbę

   Dzialanie:=Random(3);          //losuj znak działania matematycznego

case Dzialanie of                           //gdy zostanie wylosowana dana liczba to...

   0: WYNIK:= Liczba1+Liczba2;      //...wykonaj dodawanie

   1: WYNIK:= Liczba1-Liczba2;       //...wykonaj odejmowanie

   2: WYNIK:= Liczba1*Liczba2;       //...wykonaj mnożenie

end;


if Dzialanie=0 then

    Znak:= '+';                     //jeżeli wylosowano dodawanie to pokaż znak '+'

if Dzialanie=1 then

    Znak:= '-';                     //jeżeli wylosowano odejmowanie to pokaż znak '-'

if Dzialanie=2 then

    Znak:= 'x';                    //jeżeli wylosowano mnożenie to pokaż znak 'x'


    Label6.Caption:=('Ile jest: ' + IntToStr(Liczba1) + ' ' + znak + ' ' +IntToStr(Liczba2) + ' ?');                                  //wyświetl działanieEdit1.SetFocus;              //ustaw focus w Polu do Odpowiedziend;


                   //gdy naciśniesz przycisk Sprawdź


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

  Label KONIEC;          //Etykieta do przechodzenia w inne miejsca kodu

  var

    Odp: String;             //zmienna przechowująca naszą odpowiedźbegin

   Odp:= Edit1.Text;       //odczytaj podana odpowiedz i przypisz ja do zmiennej


     if Odp='' then           //gdy nie podano odpowiedzi monituj o wpisaniu wyniku

       begin

          ShowMessage('Wpisz najpierw wynik');    //wyświetl komunikat informujący

          Edit1.SetFocus;                                     //ustaw focus w Polu do Odpowiedzi

         goto KONIEC;       //pomiń poniższy kod i przejdź od razu na koniec procedury

end;if Odp=(IntToStr(WYNIK)) then              //jeżeli odpowiedź jest poprawna to ...

   begin

      ShowMessage('Bardzo dobrze!');       //wyświetl komunikat o poprawnej odpowiedzi

      Label6.Caption:= 'Ile jest: ';                //wyczyść działanie

       Poprawne:=Poprawne + 1;                //dodaj punkt do poprawnych odpowiedzi

end                                                      //bez średnika   else                                                   //w przeciwnym wypadku ...      begin

         ShowMessage('Niestety źle');              //wyświetl komunikat o złej odpowiedzi

         Niepoprawne:=Niepoprawne + 1;          //dodaj punkt do niepoprawnych odpowiedzi

      end;Edit1.Clear;                       //wyczyść pole do podawania Odpowiedzi)

Edit1.SetFocus;                 //ustaw focus w Polu do OdpowiedziLabel4.Caption:= IntToStr(Poprawne);         //wyświetl ilość poprawnych odpowiedzi

Label5.Caption:= IntToStr(Niepoprawne);     //wyświetl ilość niepoprawnych odpowiedziKONIEC:           //etykieta do której przechodzi kod, gdy ktoś nie wpisze żadnej liczby

end;

end.


Strona    1/3    Dalej >Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje e-booki

Kliknij w okładkę, aby przejść do strony książki

Przejdź do strony książki Przejdź do strony książki