piątek, 1 czerwca 2018

Jak wygodnie korzystać z wiersza poleceń

Każdy, kto musiał kiedyś skorzystać z wiersza poleceń (cmd), wie, że jego obsługa, choć niezbyt skomplikowana, nie jest zbyt komfortowa. Sam nieraz łapałem się na tym, że rezygnowałem z czegoś, co chciałem zrobić w komputerze, gdy tylko pomyślałem, że będę musiał skorzystać z wiersza poleceń. Znalazłem jednak dobre rozwiązanie, które w tym artykule opiszę.


obsługa wiersza poleceń

Obsługa wiersza poleceńProblem z obsługą wiersza poleceń bierze się z trybu tekstowego, w jakim on pracuje, choć z tego trybu korzystają i inne aplikacje konsolowe. Komuś przyzwyczajonemu do wersji graficznych perspektywa wpisywania za każdym razem dziwacznych, nic niemówiących poleceń, często z różnymi operatorami, nie jest zbyt zachęcająca. Wystarczy jeszcze pomylić się przy wpisywaniu, choć o jedną literkę, aby po uruchomieniu polecenia, program zgłosił błąd i całe polecenie trzeba wpisywać od nowa.

Rozwiązanie, jakie proponujemy, polega na utworzeniu sobie graficznej nakładki na wiersz poleceń, która usprawni naszą pracę z tym narzędziem. Do realizacji tego celu potrzebna będzie znajomość programowania, ale na tak podstawowym poziomie, iż każdy powinien dać sobie z tym radę – wystarczy, że będzie posiadał odpowiednie środowisko programistyczne. My skorzystaliśmy z języka programowania Delphi firmy Borland, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać taką nakładkę w innym języku.


Nakładka graficzna na wiersz poleceń


Przystępując do projektowania nakładki graficznej do obsługi wiersza poleceń, ustalamy, że wystarczy na tylko okno do wpisywania polecenia oraz przycisk, za pomocą którego uruchomimy procedurę wykonującą to polecenie. Dla zwiększenia komfortu pracy wstawimy jeszcze drugi przycisk, którego zadaniem będzie wyczyszczenie okna, kiedy wpisane polecenie przestanie być potrzebne. Taka konstrukcja okna (w przeciwieństwie do wiersza poleceń) pozwala nam dokonywać zmian w poleceniu, poprawiać błędy lub testować polecenie z użyciem różnych operatorów. Jest to duże ułatwienie, gdyż nie musimy za każdym razem wpisywać od nowa całego polecenia – po uruchomieniu programu, polecenie bowiem pozostaje widoczne w oknie.

nakładka graficzna na wiersz poleceń
Nakładka graficzna na wiersz poleceń
 
W prezentowanym przez nas przykładzie skorzystaliśmy z prostego okna, czyli komponentu Edit, ale równie dobrze moglibyśmy użyć innych komponentów do wpisywania tekstu (memo, richedit itp.) – nie ma to większego znaczenia. Zauważmy jeszcze jedną zaletę takiej konstrukcji, mianowicie, nie musimy wcale wpisywać polecenia ręcznie. Jeśli mamy dostęp do pełnego polecenia, np. ze strony internetowej, możemy je zaimportować do naszego programu za pomocą zwykłej metody kopiuj-wklej. W wierszu poleceń nie jest to możliwe – musimy wpisywać polecenie znak po znaku.


Kod programu


Poniżej przedstawiamy pełny kod programu, który jest nakładką graficzną dla wiersza poleceń.


unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ShellApi, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: Tlabel;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}


//obsługa Wiersza poleceń (cmd)

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
Polecenie: string; //zmienna dla pełnego polecenia dla wiersza poleceń

begin
Polecenie:= '/k '+ Edit1.Text;
ShellExecute(Application.Handle, nil,'cmd',PChar(Polecenie), nil,SW_SHOW);
end;


//wyczyść polecenie cmd

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Clear;
end;


Jak widzimy po kodzie, nie jest on zbyt skomplikowany, a całe właściwe polecenie ogranicza się do kilku linijek kodu.

Z uwagi na to, iż w oknie Edit chcemy wpisywać różne polecenia, we właściwym poleceniu ShellExecute wstawiamy zmienną „Polecenie”, która będzie przechowywać wpisane przez nas polecenie w oknie Edit.

Obsługa wykonanej przez nas nakładki jest bardzo prosta. W oknie Edit wpisujemy lub wklejamy polecenie do wykonania i klikamy w przycisk Wykonaj. Program automatycznie uruchomi wiersz poleceń, wpisze do niego nasze polecenie i nakaże mu je wykonać. W ten oto prosty sposób uciążliwa do tej pory obsługa wiersza poleceń przestanie być dla niejednego zmorą.

W podobny sposób jak ten opisany przez nas możemy wykonać nakładki graficzne do innych aplikacji konsolowych, o czym przekonamy się w dwóch następnych artykułach. W kolejnej części przygotujemy nakładkę dla walidatora kodu epub o nazwie ePubCheck (przydatny przy sprawdzaniu e-booka w formacie ePub), a w ostatniej części zaproponujemy nakładkę do konwertera Kindlegen firmy Kindle, którego celem jest utworzenie e-booka w formacie mobi z wersji ePub.
  


Ciekawe artykuły:

    
    Zapoznaj się z innymi artykułami. Przejdź do zakładki Spis artykułów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tanie książki:

Polecane książki (Kliknij w okładkę, aby przeczytać opis):

e-booki   e-booki   e-booki   e-booki

Moje e-booki

Kliknij w okładkę, aby przejść do strony książki

Przejdź do strony książki Przejdź do strony książki